Otwarty Festiwal Tortów Artystycznych 2017
REGULAMIN KONKURSU

  Organizacja

 1. Organizatorem Konkursu jest tortownia.pl Agnieszka Klimczak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tarnogórskiej 16.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu na stronie serwisu tortownia.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Uczestnictwo

 4. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.
  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
   • wypełnienie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na dedykowanej stronie internetowej serwisu tortownia.pl,
   • załączenie do zgłoszenia trzech zdjęć swoich wcześniej zrealizowanych prac
   • wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 10zł (z VAT) za udział w każdej wybranej konkurencji,
   • akceptacja niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych projektów.
  2. W celu zapewnienia Uczestnikom całkowitej anonimowości, aż do momentu ogłoszenia listy Laureatów, każda zgłoszona osoba otrzyma losowo wybrany, indywidualny 4-cyfrowy numer identyfikacyjny.
  3. Uczestnik może wziąć udział w dowolnie przez siebie wybranej liczbie konkurencji.
  4. Każdy z uczestników może wypełnić jedno zgłoszenie do Konkursu.
 5. Zgłoszenia będą przyjmowane od 6 lipca 2017 r. do 2 sierpnia 2017 r.
 6. Kwalifikacja do Finału

 7. Do Finału zostanie zakwalifikowanych tylu uczestników, aby liczba prac wynosiła nie więcej niż 70.
 8. Jeśli liczba zgłoszeń będzie nieznacznie odbiegać od ustalonej, Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu wszystkich uczestników konkursu do Finału.
 9. Kwalifikacja do Finału odbędzie się na podstawie nadesłanych zdjęć oraz ich dopasowania do wybranych przez uczestnika konkurencji.
 10. Organizator ogłosi listę Finalistów na stronie tortownia.pl nie później niż 10 sierpnia 2017r.
 11. Uczestnicy konkursu, którzy nie zostaną zakwalifikowani do Finału będą mogli skorzystać z rabatu na szkolenia w Akademii tortownia.pl, w kwocie równej kwocie wniesionej opłaty rejestracyjnej.
 12. Z rabatu, o którym mowa w punkcie 10, Uczestnik może skorzystać na własną prośbę, nie później niż 1 września 2018.
 13. Ocena prac finałowych i rozstrzygnięcie konkursu

 14. Konkurs odbywa się w 4 konkurencjach:
  1. Tort weselny
  2. Tort w stylu dowolnym (o dowolnym kształcie i na dowolną okazję)
  3. Kompozycja z kwiatów cukrowych
  4. Małe formy (ciasteczka, pierniczki, babeczki...)
 15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie konkurencji. Uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną pracę w każdej wybranej konkurencji.
 16. Dekoracje tortów w konkurencji I i II muszą zostać wykonane na atrapach.
 17. Dla każdego tortu zgłoszonego do konkursu przewidziana jest powierzchnia ekspozycyjna o wymiarach 40x40 cm.
 18. Kompozycja z kwiatów cukrowych powinna stanowić spójną aranżację (bez tortu). Dla każdej kompozycji z kwiatów zgłoszonej do konkursu przewidziana jest powierzchnia ekspozycyjna o wymiarach 30x30 cm.
 19. Małe formy (konkurencja IV) mogą zostać wykonane z ciasta o dużej trwałości (bez kremów i owoców). Dla każdej pracy zgłoszonej do konkursu w kategorii "Małe formy" przewidziana jest powierzchnia ekspozycyjna o wymiarach 30x30 cm.
 20. Organizator nie gwarantuje bezpieczeństwa dekoracji wystających poza udostępnioną powierzchnię ekspozycyjną.
 21. Patery, wazony, naczynia i inne rekwizyty potrzebne do prezentacji pracy zapewnia Uczestnik.
 22. Uczestnik jest właścicielem zgłoszonych prac i wszystkich związanych z nimi rekwizytów oraz odpowiada za transport i zabezpieczenie ich przed konkursem i po nim. Prace i rzeczy pozostawione na miejscu konkursu po zakończeniu wystawy stają się własnością Organizatora.
 23. Prace zgłaszane w konkurencjach I, II traktowane są jako wizualizacja wyrobu cukierniczego, muszą zatem spełniać takie standardy jakby były przeznaczone do spożycia. W szczególności nie mogą zawierać elementów niejadalnych niedopuszczonych do kontaktu z żywnością, które będą miały bezpośredni kontakt z "jadalną" częścią pracy.
 24. Temat przewodni konkursu podczas Otwartego Festiwalu Tortów Artystycznych 2017: CZAS
 25. Tematyka prac w poszczególnych konkurencjach zostaje określona jako:
  1. Tort weselny - "Anna i Emanuel"

   Panna Młoda to Anna z Warszawy. Jest elegancką kobietą, nosi krótko przystrzyżone blond włosy i geometryczną biżuterię. Zawodowo zajmuje się architekturą wnętrz, chętnie śledzi bieżące trendy, w swoich projektach lubi wykorzystywać zaskakujące połączenia. Tydzień po ślubie kończy 40 lat, więc dla niej uroczystość będzie "podwójna".

   Pan Młody ma na imię Emmanuel, pochodzi z Krakowa. Jest historykiem sztuki. Właśnie skończył studia magisterskie i od października rozpoczyna studia doktoranckie na jednej z warszawskich szkół wyższych. Nie wyróżnia się wyglądem i jest, w porównaniu do przyszłej żony, dość małomówny.

   Drogi Anny i Emmanuela krzyżowały się kilkukrotnie, pierwszy raz spotkali się 11 lat temu.

   Wesele odbędzie się w restauracji na dachu wieżowca, z której tarasu rozciąga się widok na Wisłę. Ona będzie w gładkiej białej sukni podkreślającej kobiece kształty, bez zbędnych ozdób. Dekoracja sali ma być delikatna i elegancka, subtelnie podkreślać charakter imprezy. Na stołach znajdą się kompozycje z roślin w odcieniach bieli i zieleni, prawdopodobnie między innymi sukulenty, ale nie jest to jeszcze do końca ustalone z florystą.
  2. Tort w stylu dowolnym - "tik-tak-tik-tak"
  3. Kompozycja z kwiatów cukrowych - "chwila"
  4. Małe formy (ciasteczka, pierniczki, babeczki...) - "czasoprzestrzeń"
 26. Wszystkie zgłoszone prace muszą nawiązywać do tematu konkursu. Tematy podane w pkt. 23 należy traktować jak tytuły prac.
 27. Finaliści przygotują krótki opis swoich prac i prześlą go do Organizatora za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora
 28. W każdej konkurencji Jury złożone z nauczycieli Akademii tortownia.pl i zaproszonych gości wyłoni trzy pierwsze miejsca.
 29. Jury będzie oceniało, we wszystkich kategoriach:
  1. Wyraz artystyczny - czy praca jest spójna, wykonana w jednym stylu, harmonijna, w odpowiednio dobranej kolorystyce;
  2. Interpretację tematu danej konkurencji (traktowanego jako tytuł pracy);
  3. Oryginalność - autorskość projektu;
  4. Poprawność techniczną i staranność wykonania - czystość wykonania, odpowiednie zastosowanie użytych technik;
 30. Ponadto, Jury weźmie pod uwagę (poza wymienionymi w punkcie 27):
  1. W kategorii "Tort Weselny" - łatwość serwowania - wygodę krojenia,
  2. w kategorii "Kwiaty cukrowe" - podobieństwo eksponatów z mas cukrowych do żywych kwiatów i spójność kompozycji.
 31. Jury ma możliwość zdyskwalifikowania pracy nie spełniającej wymogów regulaminu lub zdecydowanie niezgodnej z tematem konkurencji, do której została zgłoszona.
 32. Otwarty Festiwal Tortów Artystycznych 2017 odbędzie się w dniach 23-24 września 2017r, przy ul. Młocińskiej 5/7 w Warszawie, w przestrzeni kreatywnej "Babka do wynajęcia".
 33. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji Wystawy w celu zapewnienia sprawnego przebiegu imprezy.
 34. Dzień 23 września 2017 r. jest Dniem Konkursu, przeznaczonym wyłącznie dla Finalistów konkursu i uczestników Konferencji, bez udziału Publiczności. Tego dnia zostanie ogłoszona lista laureatów i odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.
 35. W dniu 24 września 2017 r. odbędzie się Wystawa, udostępniona dla Publiczności.
 36. Podczas Wystawy, prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Na życzenie autora wymieniona zostanie również nazwa firmy, jeśli taką reprezentuje. Publiczności znani będą laureaci Konkursu wybrani dzień wcześniej przez Jury.
 37. 24 września 2017 r. w dniu Wystawy, odbędzie się głosowanie Publiczności. Wyniki głosowania Publiczności zostaną ogłoszone na stronie internetowej tortownia.pl do końca września 2017.
 38. Nagrody

 39. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w konkursie;
 40. Wszyscy Finaliści Konkursu otrzymają:
 41. Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają ponadto:
 42. Prawa Autorskie

 43. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem zgłoszonego dzieła, i że dysponuje prawami autorskimi do projektów.
 44. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku swojego oraz zgłoszonych prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 45. Przetwarzanie danych osobowych

 46. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
 47. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
 48. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu.
 49. Postanowienia końcowe

 50. Decyzje Jury i Organizatora są ostateczne.
 51. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu pracy, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub polskie prawo.
 52. Uczestnik i Organizator, w celu zapewnienia anonimowości Uczestnika będą używać w komunikacji nadanego mu numeru identyfikacyjnego.
 53. Wszelkie informacje na temat konkursu będą przesyłane Uczestnikom konkursu za pomocą adresu e-mail, który podano w zgłoszeniu. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości w funkcjonowaniu konta pocztowego Uczestnika, uniemożliwiające kontakt.