Regulamin Sklepu internetowego tortownia.pl

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem sklep.tortownia.pl

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest Agnieszka Klimaczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą tortownia.pl Agnieszka Klimczak z siedzibą w Warszawie (03-556), przy ul. Handlowej 60/4b; NIP: 5241758037, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

Pojęcia

Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Użytkownika adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi, a jego wydaniem Użytkownikowi);

Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną; dedykowany Użytkownikowi, modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji;

Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Użytkownik zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;

Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Użytkowników o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w Sklepie, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego;

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Rejestracja - usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Użytkownika w sposób wskazany w Regulaminie w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.tortownia.pl lub http://www.sklep.tortownia.pl lub http://www.tortownia.pl/sklep lub http://tortownia.pl/sklep, z wykorzystaniem którego Użytkownik może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne w sprzedaży Towary;

Towar - produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

Użytkownik - podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 11.00 do godz. 18.00.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki zakładania Konta, składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Użytkownika oraz Sprzedawcy.
 2. Jeżeli chcesz korzystać z usług Sklepu musisz zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
 3. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym prowadzenia Konta Użytkownika oraz interaktywnego formularza składania Zamówienia.
 4. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 . - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Użytkowników.
 6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 7. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej FireFox, Chrome, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.

Dokonywanie zakupów

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby posiadające status zalogowanego Użytkownika. Aby uzyskać ten status, Użytkownik dokonuje uprzednio procedury Rejestracji.
 2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Użytkownika w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie według interaktywnego formularza (w szczególności podania swoich prawdziwych danych oraz tych oznaczonych jako obowiązkowe), stosując się do komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywując przycisk "rejestracja". Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji poprzez link wysłany Użytkownikowi na adres e-mail Użytkownika, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy. Konto wraz z zapisanymi danymi zostanie usunięte niezwłocznie. W procesie Rejestracji, Użytkownik podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Użytkownik ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 3. Zalogowany Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Zmieniając zawartość Koszyka, Użytkownik powinien wcisnąć przycisk "przelicz", aby zaktualizować wskaźnik Towarów.
 4. Składanie Zamówienia odbywa się w trzech krokach, na stronie każdego kroku Zamówienia, Użytkownik otrzymuje informację o czynnościach, których dokona w następnym kroku.
 5. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Użytkownik wskazuje w formularzu Zamówienia adres wysyłki i sposób wysyłki/odbioru. W następnym kroku Użytkownik może zamieścić komentarz do Zamówienia oraz wskazuje sposób płatności. Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku "potwierdź zakup".
 6. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku "potwierdź zakup" istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Użytkownik ma możliwość również korygowania danych w ustawieniach swego Konta.
 7. Po tym momencie, Użytkownik może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
 8. Informacje prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika, a następnie potwierdzenie złożeniaZamówienia przez Użytkownika, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 9. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Użytkownik poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Użytkownikiem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
 10. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu (treść w każdym momencie dostępna jest na Koncie Użytkownika) oraz wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
 11. Czas Realizacji Zamówienia wynosi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:
  1. płatność przy odbiorze - po złożeniu Zamówienia,
  2. przelew bankowy - po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,
  3. pozostałe - po potwierdzeniu płatności otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
 12. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi, chyba, że Użytkownik zdecydował się na odbiór osobisty.

Płatności

 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 2. Użytkownik może wybrać jeden z następujących sposobów zapłaty (formy płatności ograniczone są do):
  1. płatność za pobraniem;
  2. gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym (z zastrzeżeniem, że forma ta nie dotyczy odbiorów w kawiarni Café tortownia.pl);
  3. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  4. płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495.
 3. Przy wyborze płatności innym niż płatność przy odbiorze (z zastrzeżeniem, iż odbiór osobisty w kawiarni Café tortownia.pl wymaga przedpłaty), jeżeli w terminie 5 (pięciu) dni od daty wysłania Zamówienia, Użytkownik nie dokona zapłaty, Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Użytkownika. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 5. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

Dostawa produktów

 1. Zamówienia dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, iż dostarczanie Towaru ograniczone jest do następujących form:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. własny odbiór produktów przez Użytkownika w sklepie tortownia.pl;
  3. własny odbiór produktów przez Użytkownika w kawiarni Café tortownia.pl.
 3. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Użytkownik. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Użytkownika. Po dokonaniu tych wyborów przez Użytkownika, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 5. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 3 (trzech) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Użytkownika, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Użytkownikowi z chwilą jej mu wydania.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.
 2. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Użytkownik niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
 5. W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Użytkownika, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Użytkownika listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną.
 6. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 7. Dodatkowo, Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Zwroty

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłanego Użytkownikowi na jego adres e-mail. Skorzystanie przez Użytkownika z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikom niebędącym Konsumentami.

Newsletter

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik podczas Rejestracji lub w ustawieniach swojego Konta zaznacza odpowiedni chceckbox, za pośrednictwem którego zamawia usługę.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku "popraw dane", pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu "zmień moje dane" w ustawieniach Konta Użytkownika.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji przepisów prawa,
  2. utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
  3. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
 4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.
 5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Użytkownika.
 7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 9. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 11. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 13. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez link, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 14. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 15. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. - o prawach konsumenta.

 2. Zobowiązania Użytkownika wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

 4. W razie sporu ze Sprzedawcą, Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data wejścia w życie regulaminu: 1 lipca 2015 r.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

tortownia.pl Agnieszka Klimczak
ul. Handlowa 60/4B
03-556 Warszawa

Ja, niżej podpisana/y .............................................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Dodatkowe informacje:

nr zamówienia ........................................................................

data odbioru Towaru ...............................................................

adres konsumenta ..................................................................

nr konta bankowego ...............................................................

 

data i podpis konsumenta