Regulamin Akademii tortownia.pl

 1. Wykupując w sklepie tortownia.pl udział w Szkoleniu uczestnik zgadza się na poniższe zasady.
 2. Organizatorem szkolenia jest tortownia.pl Agnieszka Klimczak, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m. st. Warszawa pod numerem 432490.
 3. Szkolenie odbywa się w miejscu wskazanym w opisie szkolenia.
 4. Jeżeli w opisie szkolenia nie zaznaczono inaczej, w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie lub młodsze za pisemną zgodą opiekuna i Organizatora.
 5. Zakup i opłata za szkolenie

 6. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wykupienie go w sklepie tortownia.pl.
 7. W chwili zamówienia szkolenia w sklepie tortownia.pl zostaje dokonana rezerwacja miejsca dla zgłaszającego się uczestnika. Opłaty za szkolenie należy dokonać w ciągu 3 dnia od dnia dokonania rezerwacji, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Przy czym za datę zapłaty przyjmuje się dzień zarejestrowania wpłaty na koncie tortownia.pl.
 8. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w punkcie 6, rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych miejsc, zainteresowani użytkownicy tortownia.pl mogą zgłosić się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca przez wcześniej zapisanych użytkowników, zostaną one przydzielone zainteresowanym z listy rezerwowej, wg kolejności zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie zamówienia w sklepie tortownia.pl i dokonanie wpłaty w terminie opisanym w punkcie 6 lub ustalonym indywidualnie z organizatorem.
 10. W szkoleniu może wziąć udział inna osoba niż użytkownik tortownia.pl. W takim przypadku zarejestrowany użytkownik tortownia.pl dokonujący zakupu szkolenia proszony jest o podanie imienia i nazwiska zgłaszanego przez siebie uczestnika. Użytkownik dokonujący zakupu szkolenia dla innej osoby zobowiązany jest do zapoznania tej osoby z niniejszymi zasadami.
 11. Zgłoszenie na szkolenie jest imienne. Zgłoszony uczestnik może scedować prawo wzięcia udziału w szkoleniu na inną osobę, ale wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu z tortownia.pl.
 12. Jeżeli w opisie szkolenia nie zaznaczono inaczej, cena szkolenia obejmuje:
 13. Rabaty

 14. Szkolenia w Akademii tortownia.pl objęte są specjalnym programem rabatowym.
 15. Rabaty przysługują osobom, które dokonały kolejnego zakupu szkolenia z tego samego konta posiadanego w serwisie tortownia.pl:
  1. za zakup drugiego szkolenia przysługuje rabat w wysokości 10% wartości kupowanego szkolenia;
  2. za zakup trzeciego i każdego następnego szkolenia przysługuje rabat w wysokości 15% wartości kupowanego szkolenia;
  3. za zakup więcej niż jednego uczestnictwa w jednym szkoleniu przysługuje rabat w wysokości 10% wartości kupowanego szkolenia za każdą zgłaszaną przez uczestnika osobę
 16. Rabaty wymienione w punkcie 13 łączą się.
 17. Podczas składania zamówienia ("krok pierwszy" zamówienia) na wybrane szkolenie użytkownik ma możliwość skorzystania z posiadanych dekorków. Wtedy rabaty opisane w punkcie 13 naliczane są od kwoty pomniejszonej już o wykorzystane dekorki.
 18. Pula dekorków użytkownika nie zwiększa się po zakupie szkoleń.
 19. Rabaty opisane w punktach nr 12, 13, 14 i 15 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania przy zakupie szkoleń trwających 4 dni i dłużej.
 20. Informacje organizacyjne

 21. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie ani jego ewentualnego noclegu.
 22. Orientacyjny czas trwania szkolenia będzie każdorazowo określony przez Organizatora w opisie szkolenia.
 23. Minimalna i maksymalna liczba uczestników będzie każdorazowo określona przez Organizatora w opisie szkolenia.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia jeżeli nie zgłosi się minimalna (określona w opisie szkolenia) liczba uczestników. W takim przypadku dokonane wpłaty zostają niezwłocznie zwrócone uczestnikom na wskazane przez nich konto lub przeniesione na konto następnego szkolenia.
 25. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z ważnych powodów, o czym poinformuje uczestników telefonicznie lub e-mailem i zaproponuje nowy termin spotkania lub zwróci uczestnikom wniesione opłaty.
 26. W przypadku odwołania szkolenia z ważnych powodów organizator nie zwraca uczestnikom kosztów poniesionych z tytułu zaplanowanego noclegu lub transportu na szkolenie.
 27. Uczestnik spóźniony na szkolenie uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył na spotkanie. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części szkolenia.
 28. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.
 29. Zabrania się fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku w czasie trwania szkolenia.
 30. Rezygnacja ze szkolenia

 31. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia:
 32. Dopuszcza się możliwość zwrotu 100% wpłaconej kwoty w każdym momencie, pod warunkiem, że zwalniane przez uczestnika miejsce zostanie sprzedane innej osobie, np. z listy rezerwowej.
 33. Nieobecność na szkoleniu wiąże się z utratą wpłaty.
 34. Dopuszczalna jest zmiana wybranego przez uczestnika terminu szkolenia, jednak należy ją ustalić z biurem Akakdemii tortownia.pl (e-mailem na adres , telefonicznie na nr 601 777 860) najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia. Taka zmiana jest możliwa w miarę dostępności innych terminów szkoleń i wolnych miejsc.
 35. Postanowienia końcowe

 36. Dane o uczestniku przez tortownia.pl służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji i nie są, oraz nigdy nie będą, udostępniane osobom trzecim bez jego zgody.
 37. Aktualne zasady uczestnictwa w szkoleniach Akademii tortownia.pl znajdują się na stronie tortownia.pl oraz w siedzibie właściciela serwisu.
 38. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach uczestnictwa rozstrzyga Organizator.
 39. Pytania i uwagi dotyczące Akademii należy kierować na adres .