Regulamin konkursu DOMEK Z PIERNIKA 2016

  Organizacja

 1. Organizatorem konkursu jest tortownia.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tarnogórskiej 16.
 2. Regulamin programu dostępny jest do wglądu na stronie serwisu tortownia.pl oraz w siedzibie organizatora.
 3. Autor domku z piernika staje się uczestnikiem konkursu i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu w momencie nadesłania zgłoszenia do konkursu.
 4. Czas trwania, harmonogram i zasady wyboru

 5. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 1 grudnia 2016 do 30 grudnia 2016.
 6. Po skutecznym zgłoszeniu na podany w formularzu adres e-mail wysyłane jest "Potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie Domek z piernika 2016".
 7. Do 5 stycznia 2017, spośród zgłoszeń nadesłanych w terminie wymienionym w punkcie 4. zespół tortownia.pl wybierze 30 finałowych prac.
 8. 5 stycznia 2017 finałowe zdjęcia domków zostaną opublikowane na łamach serwisu tortownia.pl, według kolejności nadsyłania zgłoszeń.
 9. Finałowe zdjęcia zostaną opublikowane wraz z mechanizmem umożliwiającym internautom głosowanie na każdą z prac i wybór domku, który uzyska tytuł "WYBÓR INTERNAUTÓW".
 10. Głosowanie będzie trwało od 5 do 25 stycznia 2017.
 11. Z 30 finałowych domków, jury w składzie:

  1. Agnieszka Klimczak, właścicielka tortownia.pl
  2. Bożenna Sikoń, nauczyciel Akademii tortownia.pl
  3. Jarmila Buczyńska, nauczyciel Akademii tortownia.pl
  4. Iga Sarzyńska, współwłaścicielka Pracowni Artystycznej Sarzyński
  5. Ewa Szczepańska, artystka malarka, dekoratorka pierników w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu

  wybierze zwycięzców - trzy najlepsze domki zajmą odpowiednio I, II i III miejsce.

 12. 27 stycznia 2017 będą opublikowane wyniki głosowania oraz werdykt jury. Nagrody zostaną wysłane niezwłocznie po otrzymaniu adresu pocztowego laureatów.
 13. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w serwisie tortownia.pl
 14. Uczestnictwo

 15. Udział w konkursie i głosowaniu może wziąć każdy (także niezarejestrowany) pełnoletni użytkownik serwisu tortownia.pl i gość Żywego Muzeum Piernika w Toruniu.
 16. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury, pracownicy tortownia.pl,  Żywego Muzeum Piernika w Toruniu (ul. Rabiańska 9) i pozostałych sponsorów nagród, ani członkowie ich najbliższych rodzin.
 17. Zasady konkursu

 18. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się przesłanie do organizatora, w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.tortownia.pl/konkurs, zdjęcia, opisu oraz informacji o autorach własnoręcznie wykonanego domku z ciasta piernikowego, udekorowanego jadalnymi ozdobami.
 19. Piernikowa budowla, której zdjęcie będzie zgłoszone do konkursu, musi mieć wkomponowany znak konkursu (do otrzymania w sklepie internetowym tortownia.pl lub pobrania ze strony www.tortownia.pl/konkurs/)
 20. Zdjęcie domku, który nie będzie zawierał elementu opisanego w punkcie 16 niniejszego regulaminu, nie zostanie przyjęte do konkursu.
 21. Każdy domek może zostać zgłoszony do konkursu jeden raz.
 22. Zdjęcie domku nie może zawierać napisów ani znaków graficznych innych niż wymieniony w punkcie 15 niniejszego regulaminu.
 23. Na zdjęciach nie mogą być widoczne żadne osoby.
 24. Zgłoszone zdjęcie musi stanowić pojedyncze ujęcie domku z piernika, nie będą dopuszczone do konkursu kompozycje zdjęć.
 25. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.tortownia.pl/konkurs/, wypełnienie jego wszystkich pól jest obowiązkowe.
 26. Po wypełnieniu formularza, zdjęcie, opis i nazwa autora zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie www.tortownia.pl/konkurs/ i pozostaną tam do momentu wypełnienia formularza przez kolejnego uczestnika.
 27. Podczas trwania konkursu (aż do momentu ogłoszenia listy zwycięzców) zdjęcia domku z piernika biorącego udział w konkursie nie mogą być publikowane w Galerii słodkich osiągnięć użytkowników tortownia.pl. Niezastosowanie się do tej zasady będzie skutkowało dyskwalifikacją.
 28. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem zgłoszonego dzieła, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą i że dysponuje prawami autorskimi do projektu, wykonania, zdjęcia i opisu zgłaszanego domku z piernika oraz, że uzyskał zgodę współautorów na udział w konkursie i warunki niniejszego regulaminu.
 29. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację nadesłanych danych oraz zdjęć na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 30. Organizator zastrzega sobie możliwość redagowania nadesłanego opisu.
 31. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu zgłoszenia, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego regulaminu, polskie prawo lub normy społeczne
 32. Nagroda specjalna - wystawa w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu

 33. Partnerem "konkursu na Domek z piernika 2016" jest Żywe Muzeum Piernika z siedzibą w Toruniu przy ul. Rabiańskiej 9 (zwane dalej Muzeum).
 34. Uczestnicy konkursu, którzy wysłali zgłoszenie za pośrednictwem formularza, mogą również wystawić swój domek na specjalnej wystawie zorganizowanej w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu.
 35. Ponadto każdy z 30 FINALISTÓW (ogłoszonych 5 stycznia 2017) będzie miał możliwość wysłania swojego domku do Muzeum Piernika w Toruniu przesyłką kurierską zleconą i sfinansowaną przez Muzeum i realizowaną w dniu 9 stycznia 2017 r. Powiadomienie o sposobie wysyłki wszyscy finaliści otrzymają w dniu 5 stycznia 2017 r. na podany przy rejestracji adres e-mail.
 36. Warunkiem przyjęcia domku na wystawę, jest przekazanie personelowi Muzeum, lub dołączenie do przesyłki, wydrukowanego "Potwierdzenia wzięcia udziału w konkursie Domek z piernika 2016" (patrz pkt. 5) zawierającego zdjęcie domku.
 37. Domki dostarczane indywidualnie przez uczestników, zawierające wkomponowany znaczek konkursowy będą przyjmowane w Muzeum od 1 do 30 grudnia 2016 r. w godzinach od 10:00 do 18:00; z wyłączeniem dni 24, 25, 26 grudnia 2016r.
 38. Odpowiedzialność za zabezpieczenie i stan dostarczonych i wysłanych do Muzeum domków spoczywa na Uczestniku konkursu.
 39. Wystawa w Muzeum będzie trwała od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
 40. Wszystkie domki będzie można odbierać z Muzeum w dniach od 1 marca 2017 roku do 7 marca 2017 roku. Po tym terminie nieodebrane domki przejdą na własność Muzeum.
 41. Podstawą do wydania domku po zakończonej wystawie będzie okazanie wydrukowanego "Potwierdzenia wzięcia udziału w konkursie Domek z piernika 2016" (patrz pkt. 5) zawierającego zdjęcie domku.
 42. Uczestnicy konkursu, którzy dostarczyli lub wysłali swój domek na wystawę w Muzeum wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich prac i wykorzystywanie tych zdjęć na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 43. Wszystkie zdjęcia domków, które zostaną zakwalifikowane do finałowej 30 i jednocześnie będą wystawione w Muzeum, zostaną oznaczone na stronie www.tortownia.pl "Do obejrzenia na żywo w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu".
 44. Wszystkie domki zgłoszone do konkursu i dostarczone na wystawę w Muzeum wezmą udział w głosowaniu na NAGRODĘ SPECJALNĄ.
 45. Laureat NAGRODY SPECJALNEJ zostanie wyłoniony przez gości Muzeum w drodze głosowania.
 46. Głosowanie w Muzeum będzie trwało od 10 do 25 stycznia 2017 r. w godzinach pracy Muzeum.
 47. Laureat NAGRODY SPECJALNEJ zostanie ogłoszony w dniu 27 stycznia 2017 r. w Muzeum oraz w serwisie www.tortownia.pl
 48. Nagrody

 49. Przewidziane w konkursie nagrody zostaną opublikowane na stronie www.tortownia.pl/konkurs/
 50. Nagrodzeni zostaną:
  1. Zwycięzcy I, II i III miejsca wskazani przez Jury wymienione w punkcie 8 niniejszego regulaminu.
  2. 30 autorów finałowych budowli.
  3. Zwycięzca nagrody "WYBÓR INTERNAUTÓW" wskazany przez internautów w drodze głosowania przeprowadzonego na stronie www.tortownia.pl/konkurs/
  4. Zwycięzca NAGRODY SPECJALNEJ wskazany przez gości Żywego Muzeum Piernika w drodze głosowania.
 51. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród dodatkowych.
 52. Odbiór nagród

 53. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą kurierską pod podany przez zgłaszającego adres na terenie Polski.
 54. Nagroda pieniężna zostanie wysłana przelewem na podany przez laureata numer rachunku bankowego.
 55. Postanowienia końcowe

 56. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość w gotówce, ani na inną rzecz niż przyporządkowana do danego miejsca.
 57. Za każde zwycięskie zgłoszenie przyznany zostanie jeden zestaw nagród, niezależnie od liczby autorów danej budowli.
 58. Wszelkie informacje na temat konkursu będą przesyłane uczestnikom konkursu na adres e-mail, który podano w zgłoszeniu. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości w funkcjonowaniu konta pocztowego, uniemożliwiające kontakt.