Regulamin Akademii tortownia.pl

 1. Wykupując w sklepie tortownia.pl udział w Szkoleniu uczestnik zgadza się na poniższe zasady.
 2. Organizatorem szkolenia jest tortownia.pl Agnieszka Klimczak, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m. st. Warszawa pod numerem 432490.
 3. jeżeli w opisie szkolenia nie wskazano inaczej, szkolenie odbywa się w siedzibie organizatora przy ul. Tarnogórskiej 16 w Warszawie.
 4. Jeżeli w opisie szkolenia nie zaznaczono inaczej, w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie lub młodsze za pisemną zgodą opiekuna i Organizatora.
 5. Zakup i opłata za szkolenie

 6. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wykupienie go w sklepie tortownia.pl.
 7. W chwili zamówienia szkolenia w sklepie tortownia.pl zostaje dokonana rezerwacja miejsca dla zgłaszającego się uczestnika. Opłaty za szkolenie należy dokonać w ciągu 3 dnia od dnia dokonania rezerwacji, nie później jednak niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Przy czym za datę zapłaty przyjmuje się dzień zarejestrowania wpłaty na koncie tortownia.pl.
 8. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w punkcie 6, rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych miejsc, zainteresowani użytkownicy tortownia.pl mogą zgłosić się na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca przez wcześniej zapisanych użytkowników, zostaną one przydzielone zainteresowanym z listy rezerwowej, wg kolejności zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie zamówienia w sklepie tortownia.pl i dokonanie wpłaty w terminie opisanym w punkcie 6 lub ustalonym indywidualnie z organizatorem.
 10. W szkoleniu może wziąć udział inna osoba niż użytkownik tortownia.pl. W takim przypadku zarejestrowany użytkownik tortownia.pl dokonujący zakupu szkolenia proszony jest o podanie imienia i nazwiska zgłaszanego przez siebie uczestnika. Użytkownik dokonujący zakupu szkolenia dla innej osoby zobowiązany jest do zapoznania tej osoby z niniejszymi zasadami.
 11. Zgłoszenie na szkolenie jest imienne. Zgłoszony uczestnik może scedować prawo wzięcia udziału w szkoleniu na inną osobę, ale wyłącznie po uzgodnieniu tego faktu z tortownia.pl.
 12. Jeżeli w opisie szkolenia nie zaznaczono inaczej, cena szkolenia obejmuje:
 13. Rabaty

 14. Szkolenia w Akademii tortownia.pl objęte są specjalnym programem rabatowym.
 15. Rabaty przysługują osobom, które dokonały kolejnego zakupu szkolenia z tego samego konta posiadanego w serwisie tortownia.pl:
  1. za zakup drugiego szkolenia przysługuje rabat w wysokości 10% wartości kupowanego szkolenia;
  2. za zakup trzeciego i każdego następnego szkolenia przysługuje rabat w wysokości 15% wartości kupowanego szkolenia;
  3. za zakup więcej niż jednego uczestnictwa w jednym szkoleniu przysługuje rabat w wysokości 10% wartości kupowanego szkolenia za każdą zgłaszaną przez uczestnika osobę
 16. Rabaty wymienione w punkcie 13 łączą się.
 17. Podczas składania zamówienia ("krok pierwszy" zamówienia) na wybrane szkolenie użytkownik ma możliwość skorzystania z posiadanych dekorków. Wtedy rabaty opisane w punkcie 13 naliczane są od kwoty pomniejszonej już o wykorzystane dekorki.
 18. Pula dekorków użytkownika nie zwiększa się po zakupie szkoleń.
 19. Rabaty opisane w punktach nr 12, 13, 14 i 15 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania przy zakupie szkoleń trwających 4 dni i dłużej.
 20. Informacje organizacyjne

 21. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie ani jego ewentualnego noclegu.
 22. Orientacyjny czas trwania szkolenia będzie każdorazowo określony przez Organizatora w opisie.
 23. Jeżeli w opisie szkolenia nie zaznaczono inaczej, w szkoleniu może wziąć udział od czterech do ośmiu uczestników.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia jeżeli nie zgłosi się minimalna (określona w opisie szkolenia) liczba uczestników. W takim przypadku dokonane wpłaty zostają niezwłocznie zwrócone uczestnikom na wskazane przez nich konto lub przeniesione na konto następnego szkolenia.
 25. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z ważnych powodów, o czym poinformuje uczestników telefonicznie lub e-mailem i zaproponuje nowy termin spotkania lub zwróci uczestnikom wniesione opłaty.
 26. W przypadku odwołania szkolenia z ważnych powodów organizator nie zwraca uczestnikom kosztów poniesionych z tytułu zaplanowanego noclegu lub transportu na szkolenie.
 27. Uczestnik spóźniony na szkolenie uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył na spotkanie. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części szkolenia.
 28. Po zakończeniu szkolenia, uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.
 29. Zabrania się fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku w czasie trwania szkolenia.
 30. Rezygnacja ze szkolenia

 31. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia:
 32. Dopuszcza się możliwość zwrotu 100% wpłaconej kwoty w każdym momencie, pod warunkiem, że zwalniane przez uczestnika miejsce zostanie sprzedane innej osobie, np. z listy rezerwowej.
 33. Nieobecność na szkoleniu wiąże się z utratą wpłaty.
 34. Dopuszczalna jest zmiana wybranego przez uczestnika terminu szkolenia, jednak należy ją ustalić z biurem Akakdemii tortownia.pl (e-mailem na adres , telefonicznie na nr 22 110 52 93 lub faksem na nr 22 203 53 74) najpóźniej 13 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia. Taka zmiana jest możliwa w miarę dostępności innych terminów szkoleń i wolnych miejsc.
 35. Postanowienia końcowe

 36. Dane o uczestniku przez tortownia.pl służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji i nie są, oraz nigdy nie będą, udostępniane osobom trzecim bez jego zgody.
 37. Aktualne zasady uczestnictwa w szkoleniach Akademii tortownia.pl znajdują się na stronie tortownia.pl oraz w siedzibie właściciela serwisu.
 38. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach uczestnictwa rozstrzyga Organizator.
 39. Pytania i uwagi dotyczące Akademii należy kierować na adres .